ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸੋਮਵਾਰ 08:00AM - 05:00PM
ਮੰਗਲਵਾਰ 08:00AM - 05:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 08:00AM - 05:00PM
ਵੀਰਵਾਰ 08:00AM - 05:00PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 08:00AM - 04:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ